Цели на проекта

Настоящата обосновка разглежда проблема за управлението и развитието на нови творчески практики при използването на информационно – комуникационни технологии в учебната дейност, като сме се съсредоточили върху възможността посредством подходящи методи и прийоми, да бъде стимулиран интереса на учениците към учебната дейност и създаване на „работилница за иновации”, която да постави основата и придаде широта на прилагания подход.

Click celi_na_proekta.doc link to view the file.